WODOCIĄGI GMINNE Sp. z o. o. w Pakosławiu

Wodociągi Gminne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pakosławiu przy ulicy Leśnej 42, od 1996 roku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie trzech gmin będących udziałowcami Spółki. Gminy wchodzące w skład Spółki to: Pakosław, Jutrosin i Miejska Górka.

Decyzją udziałowców od blisko 20 lat stworzono wspólny system zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków a zadaniem Spółki jest jego eksploatacja w sposób zapewniający niezawodność i bezpieczeństwo  działania tego systemu.                         

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jest:
  • 36.00.Z – pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • 43.22.Z –wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

W szczególności Spółka zapewnia:
  • wysoki poziom świadczonych usług,
  • niezawodność posiadanych urządzeń zapewniającą ciągłość dostawy wody i odprowadzonych ścieków,
  • dostawę wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem, dostawę wody o należytej jakości, zgodnej z normami sanitarnymi,
  • odbiór ścieków oraz ich przesył w celu ich oczyszczenia,
  • przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko,
  • utrzymanie kosztów świadczenia usług na niskim poziomie.

Obrazek